Thời gian áp dụng từ ngày 14/05/2021 đến khi có thông báo bảng giá mới.Chia sẻ